PERI AS privaatsusteade

1.    Vastutava töötleja nimi ja aadress
PERI AS
Valdmäe 8, 76406,
Saku vald,
Harjumaa
Tel.: +3726771100
peri@peri.ee
www.peri.ee

2.    Üldine teave andmetöötluse kohta

2.1.    Isikuandmete töötlemise ulatus

Reeglina töötleme kasutaja andmeid ainult sellisel määral, mis on vajalik toimiva veebilehe ning meie sisu ja teenuste pakkumiseks. Kasutajate isikuandmete töötlemine toimub regulaarselt ning ainult kasutaja nõusolekul. Erandid kehtivad juhtudel, kui reaalsetel põhjustel pole eelnevat nõusolekut võimalik saada ning andmetöötlust lubab seadus.

2.2.    Isikuandmete töötlemise seaduslik alus

Selles ulatuses, millises meie hangime andmesubjekti nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, kehtib juriidilise alusena EL-i üldise andmekaitsemääruse (GDPR) artikkel 6 lõike 1 punkt a.
EL-i üldise andmekaitsemääruse artikkel 6 lõike 1 punkt a on seaduslikuks aluseks sellisele isikuandmete töötlemisele, mis on vajalik selle lepingu täitmiseks, mille osaline andmesubjekt on. Samuti rakendub see töötlustoimingutele, mis on vajalikud eellepinguliste meetmete juurutamiseks.
Selles ulatuses, millises isikuandmete töötlemine on vajalik meie ettevõttele kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks, kehtib juriidilise alusena GDPR-i artikkel 6 lõike 1 punkt c. Juhul kui isikuandmete töötlus toimub andmesubjekti või muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitseks, kehtib juriidilise alusena GDPR-i artikkel 6 lõike 1 punkt d.
Kui töötlemine on vajalik meie ettevõtte, Saksamaa väärtpaberikontserni seaduse (AktG) paragrahvi 15 tähenduses meiega seotud ettevõtte või kolmanda poole õigustatud huvide korral ning kui andmesubjekti huvid, põhiõigused ja -vabadused ei kaalu üles esmalt mainitud huve, on töötlemise seaduslikuks aluseks GDPR-i artikkel 6 lõike 1 punkt f.

2.3.    Andmete kustutamine ja säilitamise aeg

Andmesubjekti isikuandmed kustutatakse või blokeeritakse niipea, kui kaob põhjus nende säilitamiseks. Andmeid võib säilitada, kui seda tingivad Euroopa või riiklikud seadusandjad EL-i määrustes, seadustes või muudes sätetes, millele vastutav töötleja peab alluma. Andmed kustutatakse või blokeeritakse ka juhul, kui eelpool kirjeldatud standardist lähtuv säilitamisperiood lõppeb, välja arvatud juhul, kui lepingu lõpetamiseks või täitmiseks on vaja andmeid säilitada ka edaspidi.

3.    Veebilehe tagamine ja logifailide loomine

3.1.    Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Iga kord, kui meie veebilehte külastatakse, kogub meie süsteem külastava arvuti arvutisüsteemist automaatselt andmeid ja teavet.
Kogutakse järgmisi andmeid:

(1)    teave kasutatava veebilehitseja tüübi versiooni kohta;
(2)    kasutaja operatsioonisüsteem;
(3)    kasutaja interneti teenusepakkuja;
(4)    kasutaja IP-aadress;
(5)    külastamise kuupäev ja kellaaeg;
(6)    veebilehed, millelt kasutaja süsteem meie veebilehele jõuab;
(7)    veebilehed, millele kasutaja süsteem meie veebilehe kaudu liigub;
(8)    Teie interneti teenusepakkuja domeen.

Andmeid hoitakse ka meie süsteemi logifailides. Neid andmeid ei hoita koos kasutaja muude isikuandmetega.

Ajutise andmete hoiustamise ja logifailide juriidiliseks aluseks on GDPR-i artikkel 6 lõike 1 punkt f.

3.2.    Andmetöötluse eesmärk

Selleks, et veebilehte saaks kasutaja arvutisse toimetada, peab süsteem IP-aadressi ajutiselt hoiustama. Seetõttu tuleb kasutaja IP-aadress külastuse ajaks säilitada.

Veebilehe toimimise tagamiseks hoiustatakse andmeid logifailides. Lisaks kasutame neid andmeid oma veebilehe optimeerimiseks ning oma infotehnoloogiasüsteemide ohutuse tagamiseks. Selles kontekstis ei analüüsita andmeid turunduslikel eesmärkidel. Nendel eesmärkidel on meil vastavalt GDPR-i artikkel 6 lõike 1 punktile f ka seaduslik huvi andmeid töödelda.

3.3.    Hoiustamise kestus

Andmed kustutatakse niipea, kui need pole enam vajalikud selle eesmärgi saavutamiseks, milleks neid koguti. Nõnda tehakse külastuse lõppemisel ka andmetega, mida koguti selleks, et tagada veebilehe kättesaadavus.

Kui andmeid hoitakse logifailides, toimub kustutamine hiljemalt seitsme päeva pärast. Võimalik on ka pikaajalisem hoidmine. Sellisel juhul kasutajate IP-aadressid kas kustutatakse või muudetakse anonüümseks nõnda, et nende sidumine külastava kliendiga ei ole enam võimalik.

3.4.    Vastuväite ja välistamise võimalus

Andmete kogumine veebilehe tagamiseks ja andmete hoiustamine logifailides on veebilehe toimimiseks kindlasti vajalik. Seega ei ole kasutajal võimalik esitada vastuväiteid.

4.    Küpsiste kasutamine

a)    Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on tekstifailid, mida hoitakse veebilehitsejas või mida veebilehitseja hoiab kasutaja arvutisüsteemis. Kui kasutaja külastab veebilehte, võib tema operatsioonisüsteemi jääda küpsis. Küpsises sisaldub iseloomulik andmete ahel, mis võimaldab antud veebilehe järgmisel külastamisel veebilehitsejat tuvastada.
Meie kasutame küpsiseid oma veebilehe kasutajale mugavamaks muutmiseks. Mõned meie veebilehe elemendid nõuavad, et külastavat veebilehitsejat oleks võimalik tuvastada ka pärast lehe vahetamist.
Küpsistes säilitatakse ja edastatakse järgmisi andmeid:
(1)    keelte seaded;
(2)    sisestatud otsingusõnad;
(3)    lehekülje vaatamiste sagedus;
(4)    veebilehe funktsioonide kasutamine;
(5)    veebilehe tagasiside dialoogi staatus;
(6)    projekti filtri riigi valik;
(7)    viimatine otsing veebilehe otsinguväljal;
(8)    küpsiste viite staatus;
(9)    riigi lehekülje märkuse staatus.

Meie veebilehe külastamise ajal teavitatakse kasutajat küpsiste kasutamisest analüüsi eesmärgil ning võetakse kasutaja nõusolek isikuandmete töötlemiseks selles kontekstis. Selles kontekstis viidatakse ka sellele privaatsusteatele.
b)    Andmetöötluse seaduslik alus
Juriidiline alus isikuandmete töötlemiseks kasutades tehniliselt vajalikke küpsiseid on GDPR-i artikkel 6 lõike 1 punkt f.
Juriidiline alus isikuandmete töötlemiseks analüüsi eesmärgil kasutades küpsiseid, tingimusel, et on olemas kasutaja vastav nõusolek, on GDPR-i artikkel 6 lõike 1 punkt a.
c)    Andmetöötluse eesmärk
Tehniliselt vajalike küpsiste kasutamise eesmärk on muuta veebilehe kasutamine kasutajale lihtsamaks. Ilma küpsisteta ei saa me mõnda oma veebilehe funktsiooni pakkuda. Nende funktsioonide jaoks on vajalik, et veebilehitseja oleks ära tuntav ka pärast lehekülje vahetust.
Vajame küpsiseid järgmiste rakenduste jaoks:
(1)    keelte seadete vastuvõtmiseks;
(2)    otsingusõnade mäletamiseks;
(3)    külastatud lehekülgede mäletamiseks.
Tehniliselt vajalike küpsiste kogutud kasutajate andmeid ei kasutata kasutajaprofiilide loomiseks.
Ka nendel eesmärkidel on meil seaduslik huvi isikuandmeid töödelda vastavalt GDPR-i artikkel 6 lõike 1 punktile f.
e) Hoiustamise kestus, vastuväidete ja välistamise võimalus
Küpsised salvestatakse kasutaja arvutisse ning need edastatakse meie lehele. Seega on Teil kasutajana täielik kontroll küpsiste kasutamise üle. Saate oma küpsised deaktiveerida või nende edastamise peatada, muutes oma veebilehitseja seadeid. Juba salvestatud küpsiseid saab igal ajal kustutada. Seda saab teha ka automaatselt. Kui meie veebilehe jaoks küpsised deaktiveeritakse, ei pruugi kõigi veebilehe funktsioonide kasutamine enam täies ulatuses võimalik olla.

5.    Google Analytics

See veebileht kasutab firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) veebianalüüsi teenust Google Analytics. Kasutus hõlmab „Universal Analytics” tegevusrežiimi. See võimaldab määrata andmeid, sessioone ja suhtlust mitmes seadmes kasutaja ID varjunimega ning laseb seega analüüsida kasutaja tegevusi eri seadmetes.
Google Analytics kasutab küpsiseid, mida hoitakse Teie arvutis, et aidata veebilehel analüüsida Teie veebilehe kasutamist. Küpsise loodav teave Teie selle lehekülje kasutamise kohta edastatakse tavaliselt USA-s asuvasse Google'i serverisse ning hoiustatakse seal. Ent kui veebilehel on aktiveeritud IP anonüümseks muutmine, lühendab Google eelnevalt Teie IP-aadressi Euroopa Liidu või muu Euroopa Majanduspiirkonna lepingu liikmesriigi täpsusega. Ainult erandkorras edastatakse täielik IP-aadress USA-s asuvasse Google'i serversisse ja lühendatakse seal. IP-aadressi, mille Teie veebilehitseja Google Analyticsi kontekstis edastab, ei ühendata muude Google'i andmetega. Selle veebilehe operaatori nimel kasutab Google seda teavet, et hinnata Teie veebilehe kasutamist, luua aruandeid veebilehe aktiivsuse kohta ja pakkuda veebilehe operaatorile teisi veebilehe ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Eesmärgid sisaldavad ka meie õigustatud huvi Google Analyticsi kasutamisel. Google Analyticsi kasutamise juriidiliseks aluseks on GDPR-i artikkel 6 lõike 1 punkt a. Andmed, mida meie edastame ja mis on küpsistega ühendatud, kasutaja tuvastamine (nt kasutaja-ID) või reklaami-ID-d kustutatakse automaatselt 14 kuu möödumisel. Andmeid, mille hoiustamisperiood on lõppenud, kustutatakse automaatselt kord kuus. Rohkem teavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiate https://www.google.com/analytics/terms/de.html, https://www.google.com/analytics/terms/de.html või https://policies.google.com/?hl=en.
Küpsiste salvestamist saate takistada, seadistades oma veebilehitseja tarkvara vastavalt. Soovime siiski märkida, et sellisel juhul ei pruugi Te saada kasutada kõiki meie veebilehe funktsioone täies ulatuses. Samuti saate takistada Google'il küpsise loodud nende andmete kogumist, mis on seotud Teie veebilehe kasutamisega (sh Teie IP-aadress), ning takistada Google'it neid andmeid töötlemast, laadides alla veebilehe plugina https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. „Opt-out” küpsised takistavad Teie andmete kogumist tulevikus, kui veebilehte külastate. Et takistada Universal Analyticsil andmete kogumist kõigis seadmetes, tuleb kõigis süsteemides kasutada „opt-out” seadistust. Kui klõpsate siin, määratakse „opt-out” küpsised: <a href="javascript:gaOptout()"><strong>Disable Google Analytics</strong></a></p>. Juhime tähelepanu, et sellel lehel on võimaldatud IP anonüümseks muutmine, mis tähendab, et Google Analytics on määranud koodi asendama „anonymizeIp’i”, tagamaks IP-aadresside anonüümset kogumist (nn IP-maskeerimine).

6.    Uudiskiri

6.1.    Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Meie veebilehel saate liituda tasuta uudiskirjaga. Uudiskirjaga liitumisel edastatakse meile järgmised sisendandmed:

Ees- ja perekonnanimi*
Ettevõte
E-post*
Huvid
Lisaks kogutakse registreerimisel järgmised andmed:
(1)    registreerimise kuupäev ja kellaaeg;
(2)    registreerimise teave.
Registreerimisprotsessi ajal võetakse Teie nõusolek andmete töötlemiseks ning viidatakse sellele privaatsusteatele.
Uudiskirja saatmise eesmärgil toimuva andmetöötlusega seoses ei edastata andmeid kolmandatele pooltele. Andmeid kasutatakse ainult uudiskirja saatmiseks.

6.2.    Andmetöötluse seaduslik alus

GDPR-i artikkel 6 lõike 1 punkt a on juriidiline alus andmete töötlemiseks pärast seda, kui kasutaja on uudiskirja tellinud, juhul kui kasutaja on andnud oma nõusoleku.

6.3.    Andmetöötluse eesmärk

Uudiskirja edastamiseks kasutatakse kasutaja e-posti aadressi.
Muude isikuandmete kogumine registreerimisprotsessi osana toimub selleks, et takistada teenuste või kasutatava e-posti väärkasutamist.

6.4.    Hoiustamise kestus

Andmed kustutatakse niipea, kui need pole enam vajalikud selle eesmärgi saavutamiseks, milleks neid koguti. Seega hoiustatakse kasutaja e-posti aadressi seni, kuni uudiskirja tellimus on aktiivne.

6.5.    Vastuväite ja välistamise võimalus

Kasutaja saab uudiskirja tellimuse tühistada igal ajal. Igas uudiskirjas sisaldub selleks vastav link.
See teeb võimalikuks ka registreerimisprotsessil kogutud isikuandmete säilitamiseks antud nõusoleku tagasivõtmise.

7.    Kontaktivorm ja e-posti kontakt

7.1.    Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Elektrooniliselt saab ühendust võtta, kasutades meie veebilehel olevat kontaktivormi. Samuti saate end registreerida myPERI-s, mis tagab ligipääsu sisule ja teenustele, mida pakume ainult registreeritud kasutajatele. Kui kasutaja otsustab seda võimalust kasutada, edastatakse meile sisestatud andmed ning need säilitatakse. Need andmed on:

* kohustuslik väli
huvid;
pöördumine*;
eesnimi*;
perekonnanimi*;
e-post*;
ettevõte;
tänav;
sihtnumber*;
linn;
osariik;
riik*
telefon;
faks;
Teie sõnum*.
Lisaks säilitatakse teate saatmise ajal järgmised andmed:
(1)    registreerimise kuupäev ja kellaaeg; 
(2)    teave vormilt.
Teilt võetakse nõusolek andmete töötlemiseks saatmisprotsessi raames ning viidatakse sellele privaatsusteatele.
Samuti võite meiega ühendust võtta näidatud e-posti aadressil. Sellisel juhul säilitatakse kasutaja isikuandmed, mis e-posti teel edastatakse.
Selles kontekstis ei edastata andmeid kolmandatele pooltele. Andmeid kasutatakse ainult vestluste töötlemiseks ja myPERI eesmärkidel.

7.2.    Andmetöötluse seaduslik alus

GDPR-i artikkel 6 lõike 1 punkt a on juriidiline alus andmete töötlemiseks pärast seda, kui kasutaja on oma nõusoleku andnud.
Juriidiline alus e-kirja saatmisel edastatud isikuandmete töötlemiseks on GDPR-i artikkel 6 lõike 1 punkt f. Kui e-posti suhtluse eesmärk on sõlmida leping, on töötlemise juriidiliseks aluseks lisaks ka GDPR-i artikkel 6 lõike 1 punkt b.

7.3.    Andmetöötluse eesmärk

Kasutame sisendivormilt saadud isikuandmeid ainult kontaktiloomise töötlemiseks ning et pakkuda Teile sisu ja teenuseid, mis on mõeldud ainult meie registreeritud kasutajatele. E-kirja teel toimuva kontakti puhul hõlmab see ka vajalikku õiguspärast huvi andmete töötlemise vastu.
Muid isikuandmeid töödeldakse saatmisprotsessi ajal eesmärgiga takistada kontaktivormi väärkasutamist ning et tagada meie infosüsteemide turvalisus.

7.4.    Hoiustamise kestus

Andmed kustutatakse niipea, kui need pole enam vajalikud selle eesmärgi saavutamiseks, milleks neid koguti. Isikuandmete puhul, mis on saadud kontaktivormi sisendina, ning e-posti teel edastatud andmete puhul toimub see siis, kui vastav vestlus kasutajaga on lõppenud. Vestlus lõpetatakse, kui asjaoludest järeldub, et kõnealused faktid on täielikult välja selgitatud. Lisa-isikuandmed, mida saatmisprotsessi ajal koguti, kustutatakse mitte hiljem kui seitsme päeva jooksul.

7.5.    Vastuväite ja välistamise võimalus 

Kasutaja võib oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta. Kui kasutaja meiega e-posti teel ühendust võtab, võib ta igal ajal keelata oma isikuandmete hoiustamise. Sellisel juhul ei saa vestlus jätkuda.
Nende küsimuste korral võtke ühendust meiega e-posti teel data.protection@peri.com või meie andmekaitse spetsialistiga aadressil: Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 3, 80331 München. Sellisel juhul kustutatakse kõik isikuandmed, mis on meiega ühendusevõtmise ajal säilitatud.

8.    Andmete ülekandmine kolmandatele pooltele

PERI veebilehe pakkumiseks teeme koostööd mitmete erinevate teenusepakkujatega. Neil on kohustus töödelda andmeid, lähtudes rangelt GDPR-i artiklis 26 toodud volitatud töötleja suunistest. Igasugune muu Teie andmete avaldamine kolmandatele pooltele toimub ainult Teie nõusolekul (GDPR art. 6, l 1, p a), kui see on vajalik tulenevalt meie juriidilistest kohustustest (GDPR art. 6, l 1, p c) või kui see on vajalik meie õigustatud huvi kaitseks või Saksamaa väärtpaberikontserni seaduse (AktG) § 15 mõistes meiega seotud ettevõtte õigustatud huvide kaitseks (GDPR art 6, l 1, p f). Meie kontserni ettevõtete nimekirja leiab siit: https://www.peri.com/de/unternehmen/vertriebskontakte-weltweit.html. Meie õigustatud huvi seisneb kliendi ja potentsiaalse kliendi andmete ühtses haldamises kogu kontsernis. Juhime tähelepanu, et meie seotud ettevõtted ei pruugi asuda EL-is, vaid riigis, mis ei paku piisaval tasemel andmekaitset, mis vastaks EL-i andmekaitse nõuetele. Kohustume tegema kõik mõistlikult vajaliku selleks, et tagada kasutaja isikuandmete kaitse, kui need kantakse üle teise riiki, mis ei ole kasutaja asukohamaa, ning et selline kaitse vastaks selles privaatsusteates sätestatud kriteeriumidele.

9.    Sotsiaalsete pluginate kasutamine sotsiaalmeedias

9.1.    Facebook

PERI veebileht kasutab Facebook.com-i (haldab Facebook Inc., Palo Alto, USA (Facebook)) sotsiaalmeediapluginaid (pluginad). Pluginaid turustatakse Facebooki logoga.
Kui Te külastate meie lehekülgi, millel selline plugin leidub, on see algselt deaktiveeritud. Pluginaid ei aktiveerita enne, kui klõpsate Facebooki antud nupul. Selle klõpsamisega loote ühenduse Facebookiga ning annate oma nõusoleku andmete edastamiseks Facebookile. Kui olete Facebooki sisse loginud, saab Facebook ühendada Teie veebilehekülastuse Facebooki kontoga. Kui klõpsate vastaval Facebooki nupul, edastatakse vastav teave otse Teie veebilehitsejast Facebooki, kus see ka salvestatakse.
Rohkem teavet andmete kogumise eesmärkide ja ulatuse kohta, selle kohta, kuidas Facebook andmeid edasi töötleb ja kasutab, ning ka Teie vastavate õiguste ja seadistusvõimaluste kohta, et oma privaatsust kaitsta, leiate Facebooki privaatsuspoliitikast [https://www.facebook.com/privacy/explanation].
Kui Te ei soovi, et Facebook koguks meie lehekülje kaudu Teie kohta andmeid, peate end enne meie lehekülje külastamist Facebookist välja logima.

9.3.    Instagram

PERI veebileht kasutab Instagrami (omanik Facebooki kontsern, Facebook Inc., Palo Alto, USA) sotsiaalmeediapluginaid (pluginad). Pluginaid turustatakse Instagrami logoga.
Kui Te külastate meie lehekülgi, millel selline plugin leidub, on see algselt deaktiveeritud. Pluginaid ei aktiveerita enne, kui klõpsate Instagrami antud nupul. Selle klõpsamisega loote ühenduse Instagramiga ning annate oma nõusoleku andmete edastamiseks Instagramile. Kui olete Instagrami sisse loginud, saab Instagram ühendada Teie veebilehekülastuse Teie Instagrami kontoga. Kui klõpsate vastaval Instagrami nupul, edastatakse vastav teave otse Teie veebilehitsejast Instagramile, kus see ka salvestatakse.
Rohkem teavet andmete kogumise eesmärkide ja ulatuse kohta, selle kohta, kuidas Instagram andmeid edasi töötleb ja kasutab, ning ka Teie vastavate õiguste ja seadistusvõimaluste kohta, et oma privaatsust kaitsta, leiate Instagrami privaatsuspoliitikast [https://help.instagram.com/155833707900388].

9.4.    Twitter

PERI veebileht kasutab Twitteri (haldab Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter)) sotsiaalmeediapluginaid (pluginad). Pluginaid turustatakse Twitteri logo või Tweet liitega.
Kui Te külastate meie lehekülgi, millel selline plugin leidub, on see algselt deaktiveeritud. Pluginaid ei aktiveerita enne, kui klõpsate Twitteri antud nupul. Selle klõpsamisega loote ühenduse Twitteriga ning annate oma nõusoleku andmete edastamiseks Twitterile. Kui olete Twitterisse sisse loginud, saab Twitter ühendada Teie veebilehekülastuse Twitteri kontoga. Kui klõpsate vastaval Twitteri nupul, edastatakse vastav teave otse Teie veebilehitsejast Twitterile, kus see ka salvestatakse.
Rohkem teavet andmete kogumise eesmärkide ja ulatuse kohta, selle kohta, kuidas Twitter andmeid edasi töötleb ja kasutab, ning ka Teie vastavate õiguste ja seadistusvõimaluste kohta, et oma privaatsust kaitsta, leiate Twitteri privaatsuspoliitikast [https://twitter.com/en/privacy].

9.5.    XING

PERI veebileht kasutab Xingi (haldab XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Saksamaa) sotsiaalmeediapluginaid (pluginad). Pluginaid turundatakse Xingi logoga.
Kui Te külastate meie lehekülgi, millel selline plugin leidub, on see algselt deaktiveeritud. Pluginaid ei aktiveerita enne, kui klõpsate Xingi antud nupul. Selle klõpsamisega loote ühenduse Xingiga ning annate oma nõusoleku andmete edastamiseks Xingile. Kui olete Xingi sisse loginud, saab Xing ühendada Teie veebilehekülastuse Xingi kontoga. Kui klõpsate vastaval Xingi nupul, edastatakse vastav teave otse Teie veebilehitsejast Xingile, kus see ka salvestatakse.
Rohkem teavet andmete kogumise eesmärkide ja ulatuse kohta, selle kohta, kuidas Xing andmeid edasi töötleb ja kasutab, ning ka Teie vastavate õiguste ja seadistusvõimaluste kohta, et oma privaatsust kaitsta, leiate Xingi privaatsuspoliitikast [https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung].

9.6.    YouTube

PERI veebileht kasutab videoplatvormi YouTube, mida haldab YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube on platvorm, mis võimaldab heli- ja videofailide taasesitust.
Külastades meie veebilehte, ühendub sinna integreeritud YouTube'i videomängija YouTube'iga, et tagada video- või helifaili tehniline edastus. Kui ühendute YouTube'iga, edastatakse Teie ühenduse teave YouTube'ile eesmärgiga esitada heli- või videofail.
Rohkem teavet andmete kogumise eesmärkide ja ulatuse kohta, selle kohta, kuidas YouTube andmeid edasi töötleb ja kasutab, ning ka Teie vastavate õiguste ja seadistusvõimaluste kohta, et oma privaatsust kaitsta, leiate YouTube'i privaatsuspoliitikast [https://policies.google.com/privacy?hl=en].

10.    Andmesubjekti õigused

10.1.    Õigus saada teavet, lasta teavet parandada, lasta teavet kustutada, teavet piirata ja üle kanda

Kui juriidilised nõuded on täidetud, on Teil õigus nõuda meilt teavet Teid puudutavate isikuandmete või isikuandmete töötlemise kohta (GDPR, art. 15), Teid puudutavate andmete ja andmetöötluse parandamist, kustutamist ja piiramist (GDPR, art. 16-18) ning Teid puudutavate isikuandmete ülekandmist (GDPR, art. 20).

10.2.    Tagasivõtmise õigus

Lisaks on Teil õigus vastavalt GDPR-i artikkel 6 lõike 1 punktis f kirjeldatud vastutava töötleja „õigustatud huvi” korral esitada andmete töötlemisele vastuväide, kui täidetud on GDPR-i artiklis 21 toodud nõuded.
Teil on igal ajal õigus andmete privaatsusdeklaratsiooni nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta kuni tagasivõtmiseni toimunud töötlemise seaduslikkust.

10.3.    Automaatsed otsused üksikjuhtudel, sh iseloomustamine

Teil on õigus mitte olla sellise ainult automaatsel protsessil põhineva otsuse, sh iseloomustamise, subjektiks, millel on Teie vastu õiguslik mõju või mis kahjustab Teid sarnasel viisil. See ei kehti, kui selline otsus
(1)    on vajalik Teie ja vastutava töötleja vahelise lepingu täitmiseks või sooritamiseks,
(2)    on lubatav Euroopa Liidu või liikmesriikide sellistest seadustest lähtuvalt, millistele vastutav töötleja allub, ning kui sellistes seadustes sisalduvad sobivad meetmed Teie õiguste ja vabaduste ning õigustatud huvide kaitseks või
(3)    see tehakse Teie selgesõnalise nõusolekuga.
Ent sellised otsused ei tohi tugineda GDPR-i artikkel 9 lõikes 1 toodud isikuandemete eriliikidele, välja arvatud, kui kehtib artikkel 9 lõige 2 punkt a või g ning Teie õiguste ja vabaduste ning õigustatud huvide kaitseks on võetud sobivad meetmed.
Punktides 1 ja 3 osutatud juhtudel rakendab vastutav töötleja asjakohaseid meetmeid, et kaitsta Teie õigusi ja vabadusi ning õigustatud huve, vähemalt õigust otsesele isiklikule kontaktile vastutava töötlejaga, et väljendada oma seisukohta ja vaidlustada otsus.
Kõigi nende õiguste rakendamiseks võtke palun ühendust aadressil peri@peri.ee.

10.4.    Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus

Lähtuvalt GDPR-i artikkel 77 lõikest 1 on Teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui Te olete seisukohal, et Teid puudutavate isikuandmete töötlemine ei toimu seaduslikult, eriti kui see rikub GDPR-i. Meie haldusala järelevalveasutuse aadress on:
Eesti Andmekaitse Inspektsioon